Leave Your Message
010203

Önüm merkezi

Inkjet printer lazer printeri üçin premium ýalpyldawuk mat surat kagyzyInkjet printer lazer printeri üçin premium ýalpyldawuk mat surat kagyzy
016

Inkjet Pri üçin premium ýalpyldawuk mat surat kagyzy ...

2024-01-04

Ossalpyldawuk we matly kagyzlar ýokary hilli surat çap etmek üçin ýöriteleşdirilen kagyz görnüşleridir. Ossalpyldawuk kagyz, çap edilen şekilleriň joşgunyny we kontrastyny ​​ýokarlandyrýan ýalpyldawuk, şöhlelendiriji ýüzüne eýe, mat kagyzy bolsa has ýumşak, has özüne çekiji görnüş döredýän şöhlelendirmeýän, ýylmanak görnüşe eýe. Kagyzyň iki görnüşi hem suratlary we beýleki ýokary çözgütli suratlary çap etmek üçin amatlydyr.

Bu surat kagyzlary inkjet printerleri ýa-da lazer printerleri bilen ulanmak üçin elýeterlidir. Inkjet surat kagyzy, syýa siňdirmek we saklamak üçin ýörite işlenip, tekiz tonal geçişleri bilen ýiti, baý reňkli şekilleri öndürýär. Beýleki tarapdan, lazer surat kagyzy, lazer çap etmegiň ýylylygyna we toner ulanylyşyna garşy durmak üçin döredildi, netijede hünärli gutarnykly gysga, jikme-jik yzlar bolýar.

Belli bir printer görnüşi üçin surat kagyzy saýlanylanda, iň oňat çap netijelerine ýetmek üçin laýyklygy üpjün etmek möhümdir. Mundan başga-da, ýalpyldawuk we mat kagyzyň arasyndaky isleg, islenýän estetiki we çap edilýän suratlaryň aýratynlyklaryna baglydyr.

“Casperg Paper Industrial Co., Ltd.” 15 ýyldan gowrak wagt bäri önümçilikde we söwdada ýöriteleşip, giňden tanalýar we güýçli dünýä abraýyna eýe bolýar. Reňk kagyzy, göçürme kagyzy, termal kagyz, öz-özüne ýelmeýän kagyz, NCR kagyzy, käse ätiýaçlyk kagyzy, PE örtülen iýmit gaplaýyş kagyzy, ýylylyk bellikleri, kanselýariýa we ofis esbaplary, senet kagyzlary ýaly ýokary hilli önümleriň giň toplumyny hödürleýäris. , kitap örtükleri, çagalaryň DIY önümleri we çap materiallary. Bu ýerde zerur täzelikleri we döredijilik pikirlerini öz içine alýan kagyz önümlerini tapyp bilersiňiz.

jikme-jiklikleri gör
01

KASPERG PAPER INDUSTRIAL CO., LTD

“Casperg Paper Industrial Co., Ltd.” 15 ýyldan gowrak wagt bäri kagyz öndürmek we söwda bilen meşgullanýar we dünýäde uly abraý gazandy. Müşderilerimize reňkli kagyz, göçürme kagyzy, termal kagyz, öz-özüne ýelmeýän kagyz, NCR kagyzy, käse kagyz kagyzy, PE örtükli iýmit gaplaýyş kagyzy, ýylylyk bellikleri, kanselýariýa we ofis esbaplary ýaly ýokary hilli önümleriň köp görnüşini hödürleýäris. , senet kagyzlary, kitap örtükleri, çagalaryň DIY önümleri we çap materiallary. Bu ýerde zerur täzelikleri we döredijilik pikirlerini öz içine alýan kagyz önümlerini tapyp bilersiňiz.

Bütin dünýäde ýokary abraýdan peýdalanýar. KOPRAK OKA
Biz hakda
Tamamlanan taslamalar
54
taýýar taslamalar
Täze dizaýnlar
32
täze dizaýnlar
Toparyň agzalary
128
toparyň agzalary
Müşderiler gutly bolsun
8
bagtly müşderiler

Müşderi synlary

Müşderi synlary

Kanagatly hyzmatdaşlyk

+
Kagyz öndürmek we söwda bilen meşgullanýan bir kompaniýa hökmünde siziň hyzmatyňyzdan gaty kanagatlanýarys. Siziň hödürlän önümiňiz, ýokary hilli, wagtynda eltip bermek, amatly baha we dostlukly hyzmat ediş häsiýetine eýedir, bu bolsa hyzmatdaşlygymyzy begendirdi.

Uzak möhletleýin hyzmatdaşlyk

+
Biziň kompaniýamyz bu kompaniýa bilen ençeme ýyl bäri hyzmatdaşlyk edýär we önümlerinden we hyzmat tejribesinden gaty kanagatlanýar. Ilki bilen, üpjün ediji tarapyndan berilýän kagyzyň hili durnukly we ygtybarly, önümimiziň talaplaryna laýyk gelýär we baha taýdan belli bir bäsdeşlige ukyply.

Önümçilik üçin wagtynda eltip bermek

+
Wagtynda eltip bermek, önümçilik meýilnamalarymyzy ýeňilleşdirýän çeýe eltiş usullary bilen üpjün etmek bilen önümçilik zerurlyklarymyzy kanagatlandyryp biler.

Hil kagyz önümleriniň güýji

+
Qualityokary hilli kagyz önümleriniň güýjünden gaty kanagatlanýaryn. Kagyzyň hili meniň üçin gaty möhümdir, sebäbi bu meniň işimiň we durmuşymyň hiline gönüden-göni täsir edýär. Qualityokary hilli kagyzyň diňe bir ýumşak we has amatly gurluşyna eýe bolman, eýsem çap etmekde, ýazmakda we gaplamakda-da gowy ýerine ýetirýändigini gördüm.

habarlar

Bu gün toparymyz bilen gürleşiň

Wagtynda, ygtybarly we peýdaly hyzmatlar bilen buýsanýarys.